Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RL DESIGN

§ 1. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu zastosowano niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy rozumieć je w podanym poniżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich zastosowanie wyraźnie wynika co innego. 

 1. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto zawierająca wszystkie składniki (w tym podatek VAT) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
 2. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość wielokrotnej zmiany Hasła. Klient jest zobowiązany do nieujawniania Hasła osobom trzecim. 
 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto - usługa stanowiąca zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 7. Koszyk - usługa umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających np. obniżenie Ceny w ramach Promocji lub na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny wszystkich Produktów łącznie i poszczególnych Produktów (wraz z kosztami wysyłki) i wyświetlenia maksymalnego czasu realizacji Zamówienia. Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia w Koszyku.
 8. Login - adres e-mail Klienta podany w Sklepie Internetowym podczas tworzenia Konta.
 9. Newsletter - Usługa Elektroniczna świadczona nieodpłatnie, umożliwiająca korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji dotyczących Sklepu Internetowego, w tym informacji o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie Internetowym, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.
 10. Produkt - rzecz ruchoma udostępniona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży. Produkt obejmuje również Produkt na Indywidualne Zamówienie i Produkt Cyfrowy, o ile wyraźnie nie zastosowano zwrotów "Produkt na Indywidualne Zamówienie" i/lub "Produkt Cyfrowy" w tym samym kontekście ich użycia.
 11. Produkt na Indywidualne Zamówienie - rzecz ruchoma, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Produkt Cyfrowy – treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży przeznaczona do pobrania oraz odtworzenia na urządzeniu końcowym Klienta, będąca cyfrową postacią utworów w rozumieniu przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej.
 13. Promocja - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.
 14. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin jest dostępny pod adresem https://rldesign.pl/regulamin
 15. Sklep Internetowy - serwis internetowy, umożliwiający składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzony przez Sprzedawcę, stanowiący zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępny pod adresem internetowym www.rldesign.pl
 16. Sprzedawca - DKK Damian Kończal z siedzibą w Poznaniu, ul. Charzykowska 34, 60-458 Poznań, NIP: 7822526648, REGON: 389810074. Adres poczty elektronicznej: kontakt@rldesign.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 695 226 743 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 17. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, które są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.
 18. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu, produktu cyfrowego i/lub świadczenia usług za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa Regulamin. Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 19. Umowa o Świadczenie Usług - umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnych Usług elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie. 
 20. Usługa Elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 21. Wymagania techniczne - minimalne wymagania techniczne niezbędne korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i możliwością zapisu plików Cookies; dostęp do poczty elektronicznej.
 22. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt/y lub Produkt/y na Indywidualne Zamówienie, których dotyczy oferta zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta niezbędne do ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu lub Produktu na Indywidualne Zamówienie będzie traktowane jako niezależna oferta zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rldesign.pl prowadzony jest przez DKK Damian Kończal z siedzibą w Poznaniu, ul. Charzykowska 34, 60-458 Poznań (który stanowi także adres do doręczeń), NIP: 7822526648, REGON: 389810074. Adres poczty elektronicznej: kontakt@rldesign.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 695 226 743 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@rldesign.pl, telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, pod numerem telefonu: (+48) 695 226 473 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.rldesign.pl
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży na odległość.
 4. Wszelkie prawa do Treści zamieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego oraz elementy graficzne będące elementem Sklepu Internetowego podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania nieodpłatnie z ww. Treści oraz Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie.
 5. Regulamin udostępniany jest w sposób nieprzerwany na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 6. Regulamin skierowany jest do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem § 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.
 8. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym oraz wiadomości elektroniczne z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży w przypadku składania Zamówień z wykorzystywaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży, a nie ofertę Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 9. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak niezbędna do złożenia przez Klienta Zamówienia i/lub utworzenia Konta w Sklepie Internetowym.

§ 3. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. przeglądanie Treści w Sklepie Internetowym;
  2. Konto;
  3. Newsletter;
  4. Koszyk;
  5. powiadomienie o dostępności Produktu;
  6. umożliwienie składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
  7. umożliwienie dodawania ocen, opinii i komentarzy do swojego Zamówienia;
  8. udostępnienie formularza kontaktowego, umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
 2. Korzystanie z Konta jest możliwe po dokonaniu nieodpłatnej rejestracji. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracji i kliknąć w pole "Zarejestruj się". Rejestracji można dokonać również podczas składania Zamówienia. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili usunąć Konto bez podania przyczyny, poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Konto nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Zapis na Newsletter jest możliwy przez podanie adresu e-mail, na który Klient chce otrzymywać wiadomości wysyłane w ramach usługi Newsletter, w przeznaczonym do tego miejscu na stronie głównej Sklepu Internetowego lub przez wyrażenie stosownej zgody podczas składania Zamówienia. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zapisu na Newsletter wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta podczas zapisu na Newsletter. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny, poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, również w formie odpowiedzi na Newsletter.
 4. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się w momencie dodania do Koszyka pierwszego Produktu przez Klienta. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.
 5. Zapis na powiadomienie o dostępności danego Produktu jest możliwy przez podanie adresu e-mail, na który Klient chce otrzymać wiadomość o ponownej dostępności danego Produktu w Sklepie Internetowym. Aby to zrobić, należy wybrać polecenie "POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI" widoczne na karcie Produktu, podać adres e-mail w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie wybrać polecenie "ZAPISZ SIĘ". Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia komunikatu "Dany adres e-mail został dodany do listy oczekujących" i trwa do momentu otrzymania przez Klienta wiadomości z informacją o dostępności danego Produktu w Sklepie Internetowym.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Internetowego. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
 8. Z uwagi na to, że Sklep Internetowi stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Sklepu Internetowego oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w formularzach udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne do ich prawidłowego wykonania. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas rejestracji Konta w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego oraz nieuciążliwy dla pozostałych Klientów. Jako działanie zakłócające funkcjonowanie Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego można uznać w szczególności składanie Zamówień w sposób wskazujący na podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa;
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. niepodejmowania działań takich jak:
   • dostarczanie i przekazywanie w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa, w szczególności Treści naruszających dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich;
   • podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub aspekty techniczne działania Sklepu Internetowego i realizowania płatności;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów;
   • umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej
  6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
 11. Klient może składać zastrzeżenia związane z działaniem Usług Elektronicznych w formie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Główne cechy świadczenia są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę oraz za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia dotyczące sposobów składania Zamówień na określone Produkty z uwagi na specyfikę oraz rozwój dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług.
 4. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego odbywa się w następujący sposób, kolejno:
  1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" widocznym przy danym Produkcie prezentowanym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  2. Po wyborze Produktu lub skompletowaniu wszystkich Produktów przechodzi do formularza zamówienia w Koszyku, wskazuje formę dostawy i sposób płatności Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży, a następnie wybiera przycisk "ZAMAWIAM".
  3. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta samodzielnie wypełnia formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W obydwu przypadkach podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy.
  4. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) przez wybór polecenia "ZAMAWIAM I PŁACĘ". Do złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
  5. Podczas składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Klient ma możliwość samodzielnej edycji wcześniej wprowadzonych danych w Koszyku poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
  6. W zależności od wybranego sposobu płatności, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 7. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu odbywa się w następujący sposób, kolejno: 
  1. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu wykorzystuje do tego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Sprzedawcy podany w Sklepie Internetowym.
  2. Klient wskazuje w wiadomości elektronicznej lub podczas rozmowy telefonicznej nazwę/nazwy Produktu/ów udostępnionych w Sklepie Internetowym który/e chciałby zamówić, ilość Produktu/ów jaką chciałby zamówić, formę dostawy, sposób płatności oraz podaje dane Klienta niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
  3. Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranego/ych Produktu/ów oraz wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży. Na podany przez Klienta adres e-mail, Sprzedawca wysyła wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży.
  4. Klient składa Zamówienie za pomocą wiadomości elektronicznej lub telefonu. Do złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 8. Proces składania Zamówień na Produkty na Indywidualne Zamówienie prezentowane w Sklepie Internetowym jest analogiczny jak opisany w ust. 6-7 powyżej.
 9. Proces składania Zamówień na Produkty na Indywidualne Zamówienie tworzone zgodnie z charakterystyką przedstawioną w Sklepie Internetowym, ale na podstawie informacji otrzymanych indywidualnie od Klienta odbywa się w następujący sposób, kolejno:
  1. Klient chcący złożyć Zamówienie na Produkt na Indywidualne Zamówienie zgodnie z indywidualną specyfikacją kontaktuje się ze Sprzedawcą przez wysłanie wiadomości elektronicznej lub telefonicznie, przedstawiając informacje techniczne niezbędne do stworzenia produktu służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zakres informacji technicznych niezbędnych do stworzenia Produktu na Indywidualne Zamówienie zestawiono w Sklepie Internetowym w kategoriach "Abażury na zamówienie" i "Tekstylia na miarę". Po skontaktowaniu się Klienta ze Sprzedawcą, Sprzedawca może wskazać Klientowi konieczność uzupełnienia brakujących informacji lub przedstawienia dodatkowych informacji, niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej Umowy Sprzedaży.
  2. Sprzedawca po otrzymaniu niezbędnych informacji do dotyczących Produktu na Indywidualne Zamówienie, informuje Klienta o Cenie, koszcie dostawy i oraz ewentualnie innych koszty wybranych przez Klienta dodatkowych usług.
  3. Dalsza część procesu składania Zamówień na Produkty na Indywidualne Zamówienie tworzone zgodnie z charakterystyką przedstawioną w Sklepie Internetowym, ale na podstawie informacji otrzymanych indywidualnie od Klienta jest analogiczna jak opisano w ust. 8 lit. b-d.
 10. Podczas składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor, rozmiar lub opcje personalizacji Produktu, sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek wskazania w treści formularza zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktu lub Klienta, niezbędnych w szczególności z uwagi na specyfikę Produktu lub usługi, np. w celu spersonalizowania Produktu.
 11. Sprzedawca w odpowiedzi na złożone Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczyna jego weryfikację.
 12. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z:
  1. potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, a tym samym przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży; albo
  2. informacją o nieprzyjęciu wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, w szczególności z powodu braku płatności lub braku zawarcia umowy o kredyt konsumencki.
 13. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 11 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.
 14. W przypadku braku możliwości przyjęcia niektórych ofert złożonych przez Klienta w ramach Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć złożone oferty. Klient może również anulować w całości złożone Zamówienie, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.
 15. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych przez Klienta w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 16. Sprzedawca może informować Klienta o etapie realizacji Zamówienia, przez wysyłanie wiadomości na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS lub kontaktując się telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu.
 17. Na całkowitą wartość Zamówienia składa się: Cena, koszty dostawy oraz ewentualnie inne koszty wybranych przez Klienta dodatkowych usług. O całkowitej wartości Zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji (Ceny Produktów, koszt dostawy i ewentualnie inne koszty wybranych przez Klienta dodatkowych usług), Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
 18. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. 

§ 5. Sposoby i warunki płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności wartości Zamówienia:
  1. płatności internetowe przez zewnętrzny system płatności (usługa świadczona przez AutoPay S. A);
  2. odroczone płatności PayPo (usługa świadczona przez PayPo Sp. z o. o.);
  3. płatności w systemie ratalnym Alior Bank (usługa świadczona przez Alior Bank S. A.);
  4. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Formy płatności”. 
 3. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu i są widoczne w formularzu zamówienia w Koszyku podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku niedokonania płatności przez Klienta, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności.
 5. Niedokonanie płatności internetowych przez zewnętrzny system płatności w ciągu 6 dni od złożenia Zamówienia, niedokonanie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia lub niezawarcie umowy o kredyt konsumencki w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia przy wyborze płatności odroczonych lub płatności w systemie ratalnym spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 6. Klient dokonujący płatności w Sklepie Internetowym akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6. Dostawa

 1. Produkt dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Dostawa Produktu do wybranych krajów Unii Europejskiej jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 2. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu i są widoczne w formularzu zamówienia w Koszyku podczas składania Zamówienia.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Brak odbioru Produktu przez Klienta, a w efekcie zwrot Produktu do Sprzedawcy stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży. Rozwiązanie Umowy Sprzedaży następuje przez złożenie Klientowi przez Sprzedawcę oświadczenia w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu. Powyższe nie dotyczy jednak Produktów na Indywidualne Zamówienie.
 5. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie Produktu przez Klienta składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki (termin realizacji) przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 6. Maksymalny czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu (opisany jako "wysyłka w:") i liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Maksymalny czas przygotowania Zamówienia do wysyłki podawany jest w Dniach Roboczych.
 7. W przypadku złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach realizacji, stosuje się termin realizacji całego Zamówienia właściwy dla Produktu o najdłuższym terminie realizacji. Zależnie od wybranych przez Klienta Produktów i ich łącznej liczby, Zamówienie może zostać wysłane w osobnych przesyłkach i/lub w różnych dniach, zgodnie z maksymalnym terminem realizacji.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.
 9. Zaleca się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdził ją pod kątem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu.Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę i w obecności tej osoby spisanie stosownego protokołu szkody. Protokół szkody ułatwia i przyspiesza proces rozpatrywania reklamacji ilościowej bądź jakościowej w firmie kurierskiej. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń przesyłki zaleca się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone pisemnie na adres: DKK Damian Kończal, ul. Charzykowska 34, 60-458 lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@rldesign.pl
 2. Bieg terminu 14 dni do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca produkt na adres otrzymany od Sprzedawcy w wiadomości potwierdzającej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zabezpieczający Produkt na czas transportu.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwroty towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie oferuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności. W przypadku, gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub do chwili przedstawiania dowodu, że Produkt został do wysłany przez Konsumenta do Sprzedawcy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie elementów zabezpieczających i metek, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 7. W przypadku, w którym Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki zawartej przez Konsumenta z wybranym kredytodawcą w związku z Umową Sprzedaży, a Produkt został wydany Konsumentowi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, Umowa Sprzedaży pozostaje w mocy i Sprzedawcy przysługuje roszczenie wobec Konsumenta o uiszczenie płatności wynikających z Umowy Sprzedaży, chyba że Klient niezwłocznie zwróci Produkt Sprzedawcy zgodnie ust. 1-6 powyżej. Zasady skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki są regulowane odrębnie w ramach relacji między Klientem a kredytodawcą, z którym Klient zawarł umowę o kredyt konsumencki.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

§ 8. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Produktu na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: DKK Damian Kończal, ul. Charzykowska 34, 60-458 lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@rldesign.plW zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, okoliczności stwierdzenia wady przez Klienta, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru i pokrycia kosztów dostawy. W przypadku uznania reklamacji za zasadną przez Sprzedającego, koszt dostawy zostanie zwrócony na rzecz Klienta.
 5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Produktu ponosi Sprzedający.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu części lub całości uiszczonej przez Klienta płatności, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie oferuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 10. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

 1. Niniejszy § 10 Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Niniejszy § 10 punkt Regulaminu nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w § 7 Regulaminu.

§ 11. Opinie w Sklepie

 1. Klient Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 8. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 9. Usunięcie Konta przez Klienta lub opinii nie ma wpływu na obowiązywanie licencji opisanej powyżej w pkt 8.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.